OmniCLES is registered with the Dutch Chamber of Commerce under no. 59977078. Copyright 2014 OmniCLES. All rights reserved.

OmniCLES strives for customer satisfaction by providing excellent value for money. OmniCLES charges a fair and competitive hourly rate no matter where you are based. A discounted rate is available after 20 hours on an engagement. These competitive rates facilitates cooperation in most EU jurisdictions. OmniCLES generally does not charge for time spend on travel, another factor facilitating international engagements. For more information on the hourly rate, contact OmniCLES at rob.van.der.laan@omnicles.com.


Terms and conditions


(This is a translation of the general terms and conditions of OmniCLES. In case of any difference between the Dutch original and the English translation, the Dutch original of the terms and conditions takes precedence.)


These terms and conditions apply to each and every contractual relation between OmniCLES, located in Hoofddorp (the Netherlands) and registered at the Dutch Chamber of Commerce in Amsterdam, number 59977078, and her clients. These terms and conditions apply from 1 March 2014. The terms and conditions can be changed unilaterally by OmniCLES during an engagement, however any changes will apply only after a written notification to the client.


OmniCLES will execute the engagement to its best endeavour and taking into account the interests of the client. Unless otherwise agreed, OmniCLES can emply third parties to execute the engagement however OmniCLES will remain overall responsibiity for the execution. OmniCLES will regularly update the client on progress. The contractual relation between OmniCLES and the client is subject to Dutch law. Any conflict between OmniCLES and the client will be exclusively dealt with at the relevant court in Amsterdam. In case of any difference between the Dutch original and the English translation, the Dutch original of the terms and conditions takes precedence. These terms and conditions will be send upon request without charge.


Definitions

Client: the party that contracted the engagement;

Engagement: The contract ordering the services. Services include economic advice, legal advice and all other services requested from OmniCLES;

Fee: the price charged for the services provided by OmniCLES


Liability

All engagements are assumed to be exclusively offered to and accepted and executed by OmniCLES. This applies equally when it is the internation that an engagement will be exexuted by a particular person connected to OmniCLES. Applicability of articles 7:404 and 7:407, under 2, is excluded. OmniCLES is at most liable in relation to the client and never in relation to third parties. The client safeguards OniCLES against all claims by third parties, including reasonable costs of defence. OmniCLES is not responsible for damage resulting from the incorrect or incomplete provision of information by the client. The liability of OmniCLES for damages in connection with the execution of an engagement is limited to the compensation that will be awarded by the professional liability insurance of OmniCLES including the personal risk of OmniCLES. Claims for damages cannot be submitted over one year of the client first becoming aware of the damages or when the client first should have been become aware of the damages. OmniCLES will exert the required level of care when including third parties for the execution of n engagement. OmniCLES is not liable for any mistakes made by third parties. The client delegates OmniCLES with the required powers to accept possible limitations of liability by third parties on behalf of the client. The client will safeguard OmniCLES from any claim by a third party in any way connected to the services by OmniCLES performed for the client and the client will reimburse so OmniCLES all costs and damages in connection with such claims. This does not apply to the extent that the claims are the results of gross negligeance or deliberate recklessness by OmniCLES. All persons that are or have been involved with the execution of an engagement or that are or could be liable in connection with an engagement can invoke these terms and conditions.


Engagement and payments

The engagement and the acceptance of an engagement can be provided electronically upon request. OmniCLES will have executed the engagement as soon as the agreed services have been performed. The fee is equal to the agreed upon hourly rate multiplied with the number of hours spent on the engagement by OmniCLES. Unless otherwise agreed, the client will reimburse the costs made by OmniCLES on behalf of the client for the engagement to OmniLCES, including but not limited to the costs for travel and stay (the “additional costs). OmniCLES needs to discuss the additional costs and the quantum therefore with the client in advance. The agreed upon fee and additional costs are, unless expressly agreed otherwise, exlusive of the relevant value added tax. The fee and the additional costs are in principle billed to the client on a monthly basis. The billing period is 30 days following the date of the bill. Payments need to be in Euro by payments into account NL02 INGB 0006 4667 80. The client is liable for any costs related to the payment and any costs of recovery of payments.


Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen OmniCLES, gevestigd te Hoofddorp (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59977078 (de “opdrachtnemer”), en haar cliënten. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 maart 2014. De algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door OmniCLES worden gewijzigd gedurende de looptijd van de overeenkomst. Een wijziging treedt pas in werking na schriftelijke kennisgeving van de opdrachtgever.


De opdrachtnemer voert de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen uit en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen mag de opdrachtnemer de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren. OmniCLES houdt de opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De rechtsverhouding tussen de cliënt en OmniCLES is onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de cliënt en OmniCLES. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse en enige anderstalige tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.


Definities

Opdrachtgever: de partij die de opdracht heeft verstrekt;

Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: economische advisering, juridische advisering en de overige door de opdrachtnemer te verrichten diensten;

Honorarium: de prijs voor de dienstverlening van de opdrachtnemer


Aansprakelijkheid

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door OmniCLES. Dat geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan OmniCLES verbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. OmniCLES is hoogstens aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtgever en nimmer tegenover derden. De opdrachtgever vrijwaart OmniCLES tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen redelijke kosten van verweer. OmniCLES is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking van de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van OmniCLES voor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat onder de door OmniCLES afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd inclusief het toepasselijke eigen risico. Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid van OmniCLES beperkt tot een bedrag gelijk aan het eigen risico zoals vermeld in de door OmniCLES afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering indien deze verzekering wel van toepassing zou zijn. Iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de cliënt bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van de schade. OmniCLES zal de benodigde zorgvuldigheid betrachten wanneer zij bij de uitvoering van een opdracht derden inschakelt. OmniCLES is niet aansprakelijk voor enige fout van deze derden. De cliënt machtigt OmniCLES om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de client te aanvaarden. De cliënt zal OmniCLES vrijwaren voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de door OmniCLES voor de cliënt verrichte werkzaamheden en de cliënt zal alle daarmee verband houdende kosten en schade aan OmniCLES vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van OmniCLES. Alle personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een opdracht of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.


Opdracht en betaling

De opdracht en de opdrachtaanvaardig op verzoek kunnen elektronisch worden verstrekt. De opdrachtnemer heeft zijn opdracht vervuld, zodra de overeengekomen prestatie is geleverd. Het honorarium is gelijk aan het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren dat door OmniCLES aan de opdracht is besteed. Tenzij anders is overeengekomen vergoedt de opdrachtgever bij een opdracht de kosten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever maakt waaronder mede doch niet uitsluitend wordt verstaan reis- en verblijfkosten (de “bijkomende kosten”). Ten aanzien van het maken van de bijkomende kosten en de omvang ervan dient de opdrachtnemer tevoren met de opdrachtgever overleg te plegen. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW). Het honorarium en de bijkomende kosten worden in beginsel maandelijks aan cliënt in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de datum van de declaratie. Betalingen dienen te worden voldaan in Euro door overmaking naar rekening NL02 INGB 0006 4667 80. Eventuele kosten voor betalingsverkeer en eventuele invorderingskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. .